•                                        

    Wij zijn druk bezig met het bouwen van de website van PatShoot Photography. 

    volg ons op insta en facebook voor de huidige ontwikkelingen.

    wij hopen u snel op deze pagina terug te zien met onze diensten.

    groetjes patricia

Algemene voorwaarden

Algemeen

Wanneer u een bestelling doet via de Wil ik ook!webwinkel geeft U te kennen dat U met alle genoemde voorwaarden akkoord gaat. Wil ik ook! heeft het recht haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bij de koop van een product gaat de klant akkoord met de informatie en voorwaarden van Wil ik ook! zoals beschreven hieronder en in de rest van de website:

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wil ik ook! in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Wil ik ook! zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Wil ik ook! behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen. En aanbiedingen kunnen niet geruild/ geretourneerd worden.

Overeenkomst/Boeking

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk toestemt met een aanbod van Wil ik ook! De opdrachtgever ontvangt van Wil ik ook! een e-mail met daarin de bevestiging van de bestelling.

Tel - en taalfouten

Aan tel- en taalfouten kunnen geen rechten worden verleend.

Prijzen & Betaling

Alle door Wil ik ook! vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of via vooruitbetaling via RABOBANK rekeningnummer NL10RABO0332356116 ten name van P.Tuithof/Wil ik ook, te Roelofarendsveen

Annulering door Wil ik ook! zelf

Wil ik ook! heeft te allen tijden het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.

Wil ik ook! heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Levering

Wij streven ernaar om het product tussen 2 en 5 werkdagen te leveren. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

Overmacht

In geval van overmacht is Wil ik ook!  niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Eventuele schade

Wil ik ook! stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt door haar producten.

 De sieraden en accessoires van Wil ik ook!  zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

 Wil ik ook! stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.

 De sieraden van Wil ik ook! kunnen niet allemaal tegen water. Quinbow stelt zich dan ook niet aansprakelijk bij waterschade.

Aansprakelijkheid

Wil ik ook! is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wil ik ook!. Wil ik ook! is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Wil ik ook! om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Wil ik ook! is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens het transport. Wilt u het product aangetekend laten verzenden, dan kan dit tegen de daarvoor geldende TPG tarieven.

Intellectueel eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webwinkel berusten bij Wil ik ook! of andere rechthebbenden.

Het is verboden de producten van Wil ik ook! te verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wil ik ook! of andere rechthebbenden.

 

Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een e-mail: info@wil-ik-ook-gifts.nl of naar info@quinbow.nl

Quinbow© 2016

Wil ik ook!© 2013

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein